Πολιτική Προστασίας

Προστασία δεδομένων

Προστασία δεδομένων

Ο ΞΕΝΟΦΩΝ λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νομοθετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

O ΞΕΝΟΦΩΝ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς:

  • διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων σας (τεκμηρίωση, συλλογή και διανομή δικαιωμάτων).
  • κατανομή των ποσών που αναλογούν σε κάθε δημιουργό.
  • οργάνωση και διαχείριση .
  • οργάνωση γενικών συνελεύσεων του Οργανισμού ΣΔ και ψηφοφοριών.
  • χρήση για σκοπούς έρευνας και μελέτης.

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία βασίζεται στη συμβατική σας σχέση με τον ΟΣΔ οποίος ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του GDPR, περιορίζει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων σε δεδομένα που είναι επαρκή, συναφή και απαραίτητα για την επεξεργασία που εφαρμόζει. Ο ΞΕΝΟΦΩΝ σας ενημερώνει με τις μορφές για τον προαιρετικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα των δεδομένων που συλλέγονται.
Τα δεδομένα αυτά αφορούν:
• πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας: τίτλος, επώνυμο, όνομα, ψευδώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας (διαβατηρίου),
• τα στοιχεία επικοινωνίας σας: ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου, κοινωνικά δίκτυα, προσωπικός ιστότοπος κ.λπ.,
• τα τραπεζικά σας στοιχεία (ΙΒΑΝ) που επιτρέπουν την πληρωμή των δικαιωμάτων σας, της αποζημίωσης ή της επιστροφής εξόδων,
• τα φορολογικά (ΑΦΜ) και κοινωνικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των νομικών και συμβατικών μας υποχρεώσεων έναντι των ενδιαφερόμενων διοικήσεων και φορέων,
• τα δεδομένα ταυτοποίησης και επαλήθευσης ταυτότητας στο περιβάλλον του ιστότοπου για τα μέλη,
• πληροφορίες που παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες ή επικοινωνώντας με τον ΞΕΝΟΦΩΝ, τηλεφωνικά, έντυπα ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας.

Η μη παροχή των πληροφοριών που ζητούνται από τον ΞΕΝΟΦΩΝ μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία διαχείρισης των δικαιωμάτων σας ή αδυναμία επεξεργασίας των αιτημάτων σας. Τα δεδομένα σας πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και, εάν χρειάζεται, ενημερωμένα. Ο ΞΕΝΟΦΩΝ μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσει τα δεδομένα σας (για παράδειγμα, καταχωρώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας εάν στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Μπορείτε να ενημερώσετε τα δεδομένα σας στο ειδικό περιβάλλον για τα μέλη.
Με την επιφύλαξη νομικών υποχρεώσεων, ιδίως φορολογικών υποχρεώσεων, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που προβλέπονται από τον κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα αυτά μπορούν να διατηρηθούν για όσο διάστημα ισχύουν οι ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία καταγγελιών ή διαφορών.

Εάν υποβάλετε αίτηση ή επωφεληθείτε από ένα έσοδο:
Ο ΞΕΝΟΦΩΝ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς:
• κατανομή του πνευματικού δικαιώματος,
• χρήση για σκοπούς έρευνας και μελέτης.
Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία βασίζεται στις νομικές, κανονιστικές ή καταστατικές υποχρεώσεις του ΟΣΔ ΞΕΝΟΦΩΝ, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας N4996/2022.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πιθανό να ζητηθεί από ανώτερη αρχή η βάση δεδομένων στην οποία αναφέρονται τα ονόματα των δικαιούχων της ενίσχυσης και το ποσό.
Ο ΞΕΝΟΦΩΝ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του GDPR, περιορίζει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων σε δεδομένα που είναι επαρκή, συναφή και απαραίτητα για την επεξεργασία που εφαρμόζει η εταιρεία. Σας ενημερώνει με τις μορφές για τον προαιρετικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα των δεδομένων που συλλέγονται.
Τα δεδομένα αυτά αφορούν:
• πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας: τίτλος, επώνυμο, όνομα, ψευδώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, αριθμός ΑΤ (Διαβατηρίου),
• τα στοιχεία επικοινωνίας σας: ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου, κοινωνικά δίκτυα, προσωπικός ιστότοπος κ.λπ.,
• τα τραπεζικά σας στοιχεία (ΙΒΑΝ) που επιτρέπουν την πληρωμή
• τα φορολογικά (ΑΦΜ) και κοινωνικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των νομικών και συμβατικών μας υποχρεώσεων έναντι των ενδιαφερόμενων διοικήσεων και φορέων,
• πληροφορίες που παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες ή επικοινωνώντας με τον ΞΕΝΟΦΩΝ, τηλεφωνικά, έντυπα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας.
Η μη παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν κατά την αίτησή σας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία επεξεργασίας τους. Τα δεδομένα σας πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και, εάν χρειάζεται, ενημερωμένα. Ο ΞΕΝΟΦΩΝ μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσει τα δεδομένα σας (για παράδειγμα, καταχωρώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας εάν στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Ο Οργανισμός θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα έως την παραγραφή οποιωνδήποτε απαιτήσεων από τη μεταξύ μας σύμβαση ή έως την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που επιβάλλεται από τις διατάξεις του νόμου να διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο αρχείο του, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για την αποστολή ενημερωτικού υλικού σε εσάς, αυτά θα διατηρούνται από τον Οργανισμό έως την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Εάν στείλετε με κάποιο τρόπο τα δεδομένα σας ή μπείτε σε συνδρομητικό περιβάλλον για δήλωση εγγραφής, τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως όνομα, διεύθυνση ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα διακρατηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας. Αυτό μπορεί να επιτραπεί σε εθελοντική βάση και με βάση τη συγκατάθεσή σας στον Φορέα.
Αυτά τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων κατά την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), είναι:
Ο Οργανισμός ΞΕΝΟΦΩΝ, Ακαδημίας 20, Αθήνα ΤΚ 10671, Τηλ 210 3675 408. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@xenophonrights.gr

Διοικητικό Συμβούλιο:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΝΙΚΟΛΑΡΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΡΤΑΡΓΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΑΤΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΟΓΟΣ
ΜΕΛΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΝΗ ΣΟΒΙΤΣΛΗ

Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα ανά πάσα στιγμή, απευθύνοντας αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων:
• Ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα σας, διακράτηση, επεξεργασία, αποθήκευση (άρθρο 15 GDPR).
• Διόρθωση λανθασμένων προσωπικών πληροφοριών (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
• Διαγραφή σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα από εμάς (άρθρο 17 GDPR).
• Περιορισμό της επεξεργασίας εάν δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε λόγω νομικών υποχρεώσεων (άρθρο 18 GDPR),
• Εναντίωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς (άρθρο 21 GDPR).
• Δυνατότητα πρόσβασης και λήψης ή μεταφοράς δεδομένων εάν έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδομένων ή έχετε συνάψει σύμβαση μαζί μας (άρθρο 20 GDPR).
• Ο Xenophon δεν δημιουργεί προφίλ για διαφημιστικούς λόγους.
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με ισχύ για το μέλλον.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με μια εποπτική αρχή ανά πάσα στιγμή για ένα παράπονο, όπως στην αρμόδια εποπτική αρχή ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr .

Συλλογή γενικών πληροφοριών όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας

Είδος και σκοπός της επεξεργασίας:
Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, οι πληροφορίες γενικής φύσεως καταγράφονται αυτόματα. Αυτές οι πληροφορίες (αρχεία καταγραφής διακομιστή) περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης ιστού, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, το όνομα τομέα του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου, τη διεύθυνση IP σας και άλλα παρόμοια.
Ειδικότερα, υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Διασφάλιση μιας χωρίς προβλήματα σύνδεσης με τον ιστότοπο,
• την ομαλή χρήση του ιστότοπού μας,
• Αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος
• για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας.
Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με το άτομό σας. Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύουν, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση IP, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, την ώρα και την ημερομηνία και το σύστημα που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης του ιστότοπου. Αποθηκεύουμε μόνο ανώνυμες διευθύνσεις IP των επισκεπτών στον ιστότοπο.

Νομική βάση και έννομο συμφέρον
Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 6 GDPR με βάση το έννομο συμφέρον μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας.

Αποδέκτης δεδομένων
Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για τη λειτουργία και τη συντήρηση του ιστότοπού μας. Πάροχος τεχνικών υπηρεσιών/πάροχος φιλοξενίας.

Διάρκεια αποθήκευσης
Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της συλλογής. Αυτό ισχύει γενικά για τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την παροχή του ιστότοπου όταν έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη περίοδος λειτουργίας.
Εάν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής, η διαγραφή συμβαίνει μετά από 14 ημέρες το αργότερο. Η αποθήκευση πέρα από αυτό είναι δυνατή. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διευθύνσεις IP των χρηστών είναι ανώνυμες.
• Αρχείο καταγραφής διατηρείται για 14 ημέρες.
• Αντίγραφα ασφαλείας: διατηρούνται σε κρυπτογραφημένη μορφή για 14 ημέρες.
Η παροχή των προαναφερθέντων προσωπικών δεδομένων δεν απαιτείται ούτε από το νόμο ούτε από σύμβαση. Χωρίς τη διεύθυνση IP, ωστόσο, δεν είναι εγγυημένη η εξυπηρέτηση και η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Επιπλέον, μεμονωμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να είναι περιορισμένες. Για το λόγο αυτό αποκλείεται ένσταση.

Cookies
Όπως πολλοί άλλοι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε τα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή σας (laptop, tablet, smartphone κ.λπ.) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.
Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα cookies ή όλα. Στο παρόν θα λάβετε πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με το πώς μπορούν να διαγραφούν αυτά τα cookies ή πώς μπορεί να αποκλειστεί η αποθήκευσή τους εκ των προτέρων. Ανάλογα με τον πάροχο του προγράμματος περιήγησής σας, θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Google chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el
• Όπερα: http://www.opera.com/de/help
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE
Διάρκεια αποθήκευσης και cookies που χρησιμοποιούνται:
Εάν μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας ή της συγκατάθεσής σας, θα τα διακρατήσουμε για 14 ημέρες.

Τεχνικά, απαραίτητα cookies – Είδος και σκοπός της επεξεργασίας
Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη. Ορισμένα στοιχεία του ιστότοπού μας απαιτούν ότι το πρόγραμμα περιήγησης που καλεί μπορεί να αναγνωριστεί ακόμη και μετά από αλλαγή σελίδας.
Ο σκοπός της χρήσης τεχνικά απαραίτητων cookies είναι η απλοποίηση της χρήσης των ιστοσελίδων για τους χρήστες. Ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας, μπορεί να μη μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση cookies. Για αυτά είναι απαραίτητο το πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωρίζεται ακόμη και μετά από αλλαγή σελίδας.

Νομική βάση και έννομο συμφέρον
Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 1 Επιστολή στ’ GDPR με βάση το έννομο συμφέρον μας για μια φιλική προς τον χρήστη σχεδιασμό του ιστότοπού μας.

Αποδέκτες
Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για τη λειτουργία και τη συντήρηση του ιστότοπού μας.

Η παροχή των προαναφερθέντων προσωπικών δεδομένων δεν απαιτείται ούτε από το νόμο ούτε από σύμβαση. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, ωστόσο, η εξυπηρέτηση και η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας δεν είναι εγγυημένη. Επιπλέον, μεμονωμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να είναι περιορισμένες.

Αντίρρηση
Διαβάστε παρακάτω τις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα αντίρρησής σας σύμφωνα με το άρθρο 21 GDPR.

Δεδομένα σε Φόρμα Επικοινωνίας
Είδος και σκοπός της επεξεργασίας:
Τα δεδομένα που εισάγετε θα αποθηκευτούν για σκοπούς ατομικής επικοινωνίας μαζί σας. Αυτό απαιτεί να δώσετε μια έγκυρη διεύθυνση email και το όνομά σας. Αυτό χρησιμοποιείται για την κατανομή του αιτήματος και στη συνέχεια για την απάντηση. Η παροχή περαιτέρω δεδομένων είναι προαιρετική.

Νομική βάση
Τα δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση έννομο συμφέρον (άρθρο 6, GDPR).
Παρέχοντας τη φόρμα επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας διευκολύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα αποθηκευτούν για τους σκοπούς της επεξεργασίας του αιτήματος και για πιθανές επακόλουθες ερωτήσεις.
Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε μια πληροφορίες ή κάποια βεβαίωση, τα δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων (άρθρο 6, GDPR).

Αποδέκτες
Οι αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι οι χρήστες μας, επεξεργαστές.

Διάρκεια αποθήκευσης
Τα δεδομένα θα διαγραφούν το αργότερο 6 μήνες μετά την επεξεργασία του αιτήματος.
Εάν υπάρχει συμβατική σχέση, υπόκεινται στις νόμιμες περιόδους διατήρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο. Ακολούθως, διαγράφουμε τα δεδομένα σας μετά τη λήξη αυτών των περιόδων.
Προβλεπόμενη ή απαιτούμενη διάταξη
Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι εθελοντική. Ωστόσο, μπορούμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας μόνο εάν μας δώσετε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον λόγο του αιτήματός σας.

Ασφάλεια δεδομένων
Ο Ξενοφών εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας και να αποτρέψει οποιαδήποτε κακή ή δόλια χρήση των δεδομένων.

Κρυπτογράφηση SSL
Προκειμένου να προστατεύσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη μετάδοση, χρησιμοποιούμε μεθόδους κρυπτογράφησης αιχμής (π.χ. SSL) μέσω HTTPS.

Ατομικό δικαίωμα αντίρρησης
Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα αντίρρησής σας σύμφωνα με το άρθρο 21 GDPR.
Έχετε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 GDPR (επεξεργασία δεδομένων βάσει ισορροπίας συμφερόντων)· Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ βάσει αυτής της διάταξης κατά την έννοια του άρθρου 4 αρ. 4 GDPR.
Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορέσουμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία χρησιμεύει για διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Παραλήπτης ένστασης:
Διευθύνσεις Ενώσεων – ΞΕΝΟΦΩΝ

Αλλαγή στην πολιτική απορρήτου
Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πάντα στις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις ή να εφαρμόζουμε αλλαγές στις υπηρεσίες μας στη δήλωση προστασίας δεδομένων, π.χ. κατά την εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Στη συνέχεια, η νέα δήλωση προστασίας δεδομένων θα ισχύει για την επόμενη επίσκεψή σας.

Αίτημα προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, στείλτε μας ένα email ή επικοινωνήστε απευθείας με το άτομο που είναι υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων στον οργανισμό μας.
O ΞΕΝΟΦΩΝ έχει διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε στέλνοντας ένα email στο dpo@xenophonrights.gr είτε στέλνοντας μια επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: XENOPHON Διεύθυνση: Ακαδημίας 20, 10671 Αθήνα.

Παράπονα στην ΑΠΔΠΧ
Μπορείτε να απευθύνετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ΑΠΔΠΧ dpa.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΔ ΞΕΝΟΦΩΝ
Συναινώ για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από τον Συνεταιρισμό “ΞΕΝΟΦΩΝ”, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την από μέρους του Συνεταιρισμού α) επεξεργασία τους κατά την διαδικασία της αίτησης απόκτησης άδειας οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και β) μετά από αυτή για τους σκοπούς της διαχείρισης σύμφωνα με την σύμβαση ανάθεσης την οποία θα υπογράψω, το Καταστατικό του και την κείμενη νομοθεσία.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν δοθεί η άδεια ή δεν υπογράψω σύμβασης ανάθεσης, ο Συνεταιρισμός Ξενοφών θα προβεί σε διαγραφή των προσωπικών μου δεδομένων εντός ενενήντα ημερών από την αμετάκλητη έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης ή από την απόφαση του να λυθεί ή αν παρέλθουν ενενήντα ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος μου, εκτός αν ο Συνεταιρισμός έχει έννομο συμφέρον για την διατήρηση τους.
Αναγνωρίζω το δικαίωμα του Οργανισμού Ξενοφών να κοινοποιεί τα προσωπικά μου δεδομένα σε τρίτους οι οποίοι θα ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, στο βαθμό που αυτό δικαιολογείται για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος και υπό την αίρεση ότι θα δεσμεύει αυτούς να προβαίνουν σε επεξεργασία σύμφωνη με το παρόν.
Έχω το δικαίωμα της παροχής κάθε πληροφορίας για την επεξεργασία των δεδομένων μου, της τροποποίησης τους, του περιορισμού της επεξεργασίας και της διαγραφής τους και όλων των λοιπών δικαιωμάτων, που μου αναγνωρίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το Ν4624/2019. Τα προσωπικά μου δεδομένα θα διαγράφονται σε κάθε περίπτωση εντός ενενήντα ημερών από την αποχώριση μου από τον Συνεταιρισμό, εκτός και αν ο Συνεταιρισμός κρίνει ότι έχει έννομο συμφέρον για την διατήρηση τους. Για κάθε αναγκαία πληροφορία απευθύνομαι στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, www.dpa.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Η παρούσα αφορά στα δεδομένα που παρέχονται μέσω αιτημάτων εγγραφής μέλους στον ΞΕΝΟΦΩΝ.
Ο ΞΕΝΟΦΩΝ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει σε μία ενιαία φόρμα τα προσωπικά δεδομένα «ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, επάγγελμα, ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικής ένωσης, ειδικότητας, φορέα απασχόλησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και email” προκειμένου να εκπληρώσει τις κατά νόμο απαιτήσεις υποβολής αίτησης χορήγησης αδείας λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης για τα Πνευματικά Δικαιώματα των μελών των Ενώσεων που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό.
Στη συγκεκριμένη επεξεργασία η συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι εθελοντική και για το λόγο αυτό απαιτείται η συγκατάθεση των Υποκειμένων των Δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά των υποκειμένων υποβάλλονται στους αρμόδιους φορείς που κατά τον νόμο εκδίδουν την Πιστοποίηση του Συνεταιρισμού ΞΕΝΟΦΩΝ. Τα δεδομένα αυτά διαφυλάσσονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί από τις προϋποθέσεις έγκρισης άδειας λειτουργίας του Συνεταιρισμού και τα υποκείμενα διατηρούν στο ακέραιο τα δικαιώματά τους, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία:
• Ενημέρωση: Τα υποκείμενα έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν για κάθε θέμα που αφορά στην επεξεργασία.
• Πρόσβαση: Τα υποκείμενα έχουν το δικαίωμα στην πρόσβαση των δεδομένων τους.
• Διόρθωση: Τα υποκείμενα έχουν το δικαίωμα της διόρθωσης των δεδομένων τους
• Λήθη: Τα υποκείμενα εφόσον άρουν τη συγκατάθεσή τους έχουν το δικαίωμα στη διαγραφή των δεδομένων τους όπως αναφέρεται παραπάνω.
• Περιορισμό Επεξεργασίας: Τα υποκείμενα έχουν το δικαίωμα για περιορισμό της επεξεργασίας, εκτός των δραστηριοτήτων εκείνων που απαιτούνται από τον νόμο, το έννομο συμφέρον του συνεταιρισμού και την εκτέλεση σύμβασης.
• Φορητότητα: Τα υποκείμενα έχουν το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων τους.
• Αντίρρηση – εναντίωση: Τα υποκείμενα έχουν το δικαίωμα όταν αναιρούν τη συγκατάθεση ή δεν συνάψουν σύμβαση ανάθεσης με τον Συνεταιρισμό.
• Αντίρρηση άμεσου marketing: Δεν εφαρμόζεται ως επεξεργασία.

Η Πολιτική αυτή θα ενημερωθεί για τους σκοπούς, τις επεξεργασίες, τη διακράτηση, τη διαβίβαση σε τρίτους και τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, με την έναρξη λειτουργίας του ΞΕΝΟΦΩΝ και τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης, ή όποια άλλη μεταβολή του αρχικού σκοπού επεξεργασίας όπως αυτός περιγράφεται παραπάνω.