Αμοιβολόγιο

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

 

Tο Αμοιβολόγιο του αστικού μη κερδοσκοπικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ξε-νοφών Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων Δημοσιογρά-φων Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» και με το διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΦΩΝ», όσον αφορά περιπτώ-σεις χορήγησης απλής άδειας εκμετάλλευσης εξουσιών περιουσιακού δικαιώματος δημοσιογράφων επί άρθρων τους, έχει ως εξής:

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή ανά άρθρο δημοσιευμένο σε εφημερίδες, είτε σε έντυπη μορφή, είτε σε ηλεκτρονική μορφή (ειδησεογραφικές ιστοσελίδες), είναι: 

 

Α. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 13,50€
[με μέση ετήσια ημερήσια κυκλοφορία μεγαλύτερη των 2.000 φύλλων].

Β. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 8,00€
[με μέση ετήσια ημερήσια κυκλοφορία μικρότερη των 2.000 φύλλων].

Δ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 8€
[με μέση ετήσια [εβδομαδιαία ή μηνιαία] κυκλοφορία μικρότερη των 2.000 φύλλων].

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 13,5€
[με μέση μηνιαία εμφάνιση σελίδας εντός του έτους αναφοράς (pageviews) πάνω από 500.000].

ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 8€
[με μέση μηνιαία εμφάνιση σελίδας εντός του έτους αναφοράς (pageviews) κάτω από 500.000].

 

Σημειωτέον πως για περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική μορφή εφημερίδας έχει διαφορετική ύλη ή/και διαφημί-σεις από τυχούσα έντυπη έκδοση με τον ίδιο τίτλο, αυτή θεωρείται για το παρόν αμοιβολόγιο ως διαφορετική έκδο-ση (σε σχέση με την έντυπη).
Οι ανωτέρω προτεινόμενες ελάχιστες τιμές (συμπεριλαμβανομένων των αναδημοσιεύσεων) για εφημερίδες και περιοδικά ΜΜΕ ισχύουν και για εφημερίδες, περιοδικά και έντυπα εν γένει που εκδίδουν το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι διάφοροι ιδιωτικοί φορείς του δημοσίου τομέα ή οι Οργανισμοί κοινής ωφελείας, οι ΟΤΑ (Δήμοι, Περιφέρειες, Ενώσεις αυτών και θυγατρικά τους νομικά πρόσωπα), καθώς και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ο ιδιοκτήτης εφημερίδας ή περιοδικού ή ιστοσελίδας δεν μπορεί να εκδίδει βιβλία ή λευκώματα έντυπα ή ηλε-κτρονικά ή/και να πραγματοποιεί εκθέσεις ή/και διαφημίσεις χρησιμοποιώντας ως υλικό άρθρα μισθωτού δημοσι-ογράφου του εφ’ όσον τούτο δεν αναγράφεται ρητά στο αντικείμενο της σύμβασής του ή χωρίς την προηγούμενη άδεια του μισθωτού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση δανεισμού. Η αυτή απαγόρευση που ισχύει για τα ΜΜΕ ισχύει και για άρθρα μισθωτών δημοσιογράφων που έχουν δημιουργήσει για εφημερίδες, περιοδικά και έντυπα εν γένει που εκδίδουν το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι διάφοροι ιδιωτικοί φορείς του δημοσίου τομέα ή οι Οργανισμοί κοινής ωφελείας, οι ΟΤΑ (Δήμοι, Περιφέρειες, Ενώσεις αυτών και θυγατρικά τους νομικά πρόσωπα), καθώς και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Οι παραπάνω τιμές δεν εμπεριέχουν ΦΠΑ, αφορούν περιπτώσεις χορήγησης απλής άδειας εκμετάλλευσης εξουσιών περιουσιακού δικαιώματος.
Οι συμβάσεις μεταξύ δημοσιογράφων και χρηστών των άρθρων τους διέπονται από το Ν. 2121/93 και την υπόλοιπη Ελληνική νομοθεσία.